Извънредни новини

РИОСВ Пловдив установи замърсяване на водите на р. Манастирска

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив

 са установили замърсяване на р. Манастирска от ВМЗ Сопот. Замърсяването е

установено, докато е извършвана планова проверка на предприятието, съчетана с

провеждане на мониторинг на водите.

При проверката експертите  са установили, че чрез канализационната мрежа на

завода през пречиствателната станция за производствени отпадъчни води в р.

Манастирска (ляв приток на река Стряма) се зауства смесен поток от отпадъчна вода и

концентриран хромов разтвор, съобщиха от ведомството.

РИОСВ – Пловдив не е била информирана от предприятието за възникнала

авария, нито е получавала сигнали от граждани. Към момента не е известно от колко

време непречистени отпадъчни води са се зауствали в реката, нито мащабът на

замърсяването. Взетите водни проби от пункта за мониторинг, определен в

разрешителното, както и от река Манастирска преди и след точката на заустване ще

дадат по-голяма яснота, след като бъдат изследвани.

РИОСВ – Пловдив незабавно е сезирала Басейнова дирекция

„Източнобеломорски район“ за установеното замърсяване.  Предстои изясняване на механизма на замърсяването.

Екоинспекцията ще предприеме адекватни административнонаказателни действия.

Не пропускай

И тази година ВМЗ Сопот дава великденски бонуси на работниците и служителите

Бонусът е в размер на една минимална работна заплата за дружеството Допълнително възнаграждение, което работници …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *