Извънредни новини

ВМЗ обявява конкурс за избор на застраховател за два вида застраховки

Срокът е една година

ВМЗ Сопот обявява процедура за провеждане на конкурс за избор на застраховател за групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя” и застраховка „Каско“ за моторни превозни средства, които са собственост на ВМЗ за срок от една година.

ОБЯВЛЕНИЕ

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, ЕИК 129007111, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т. 11 от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители от приложение № 1 към чл. 29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия,

ОБЯВЯВА

процедура за провеждане на конкурс за избор на застраховател за групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя” и застраховка „Каско“ за моторни превозни средства (МПС), собственост на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД (Дружеството и/или ВМЗ), за срок от една година.

 1. Наименование и предмет на процедурата:  Избор на застраховател за сключване на договори за групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя” и застраховка „Каско“ на МПС, собственост на ВМЗ.
 1. Описание на обекта
 1. За  групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя” – общ брой на персонала – 3701 човека;
 2. За застраховка „Каско“ на МПС:
 1. Начална цена:

Цената на застраховка „Каско“ и за групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя” се определя от застрахователя – участник в конкурса. Тази цена следва да бъде съобразена с пазарните условия на посочените застраховки към 2023 г. и със спецификите на всяко едно от движимите имущества, посочени в т. II. 2.

 1. Общи и специални условия:
 2. За  групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя”:
  1. По отношение на всяка една претенция или серия от претенции, следствие от едно застрахователно събитие – 100 000 лв.
  1. В агрегат за всички събития в рамките на застрахователния период – 300 000 лв.
 3. За застраховка „Каско“ на МПС: Покрити рискове: пожар, експлозия, удар от мълния, буря, градушка, наводнение, земетресение, земни свлачища, други природни бедствия, ПТП по време на движение, неограничен брой ПТП на паркинг, злоумишлени действия, кражба и грабеж, вандализъм, кражба на външни детайли, пътна помощ при ПТП.
 4. Срок на застраховката: Дванадесет месеца, считано от датата на изтичане на предходния застрахователен договор за всяко МПС, посочено в т.II.2.
 5.  Съдържание на офертата.
 6. Представяне на кандидата.
 7. Лиценз/и за извършване на посочените видове застраховки, издаден/и по реда на Кодекса за застраховането – копие, заверено от участника;
 8.  Декларация/документ, удостоверяващи, че кандидатът не е в ликвидация, несъстоятелност или в съответната процедура по обявяване;
 9. Заверени счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата за предходната година, от които да е виден размерът на собствения капитал, както и приходите от застрахователни премии.
 10. Предложение относно:

5.1. застраховка „Каско“:

а) покрити рискове – задължително да бъдат включени – пожар, природни бедствия, ПТП по време на движение, неограничен брой ПТП на паркинг, злоумишлени действия, кражба и грабеж, кражба на външни детайли, пътна помощ при ПТП;

 б) застрахователна премия (размер) за всяко МПС на Дружеството, посочено в т.II.2 и общо за всички МПС на Дружеството, посочени в т.II.2;

в) застрахователна стойност (размер) за всяко МПС на Дружеството, посочено в т. II. и общо за всички МПС на Дружеството, посочени в т. II.;

 Забележка: Застрахователните премии на МПС, подробно описани в т. II., следва да осигуряват отстраняване на всички щети в „доверен сервиз”.

6. Списък на доверени сервизи, с които застрахователят има сключен договор.

7. Общи условия на предлаганите застраховки.

Всички документи в офертата следва да се представят на български език и да бъдат подписани от законния представител на участника или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно, приложено към документите. Документите, представени във вид на ксерокопия, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, име, фамилия, подпис на лицето/ата, представляващо/и участника и мокър печат.

VII. Представяне на офертите.

1. Начин на представяне на офертите. Офертите се представят в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. В плика се окомплектоват всички документи, посочени в т. VI. Върху плика с офертата се поставя следния надпис: (1) Оферта за участие в конкурс за избор на застраховател за групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя” и застраховка „Каско“ на МПС собственост на „„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД ”; (2) име на участника; (3) адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

2. Място и срок на представяне на офертите.

Офертите се представят в деловодството на ВМЗ, находящо се в административната сграда на Дружеството в гр. Сопот 4330, , ул. „Иван Вазов” № 1, всеки работен ден, в срок до 16.30 часа на 09.02.2023 г.

Оферти след указания срок не се приемат.

 VІІI. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 8 (осем) месеца от крайния срок за представянето им.

ІX. Оценяване и класиране на офертите.

 1. Няма да бъдат оценявани и класирани оферти, които не отговарят на посочените изисквания или към които не са приложени документи, описани в т. VI по-горе.
 2. Начин и ред за класиране.

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодната оферта“, като за избор на застраховател за групова рискова застраховка „Отговорност на работодателя” и застраховател за застраховка „Каско“ на МПС, ще бъдат направени отделни класирания.

3. За направения избор всички участници, подали оферти, ще бъдат уведомени.

X. Разноски по подготовка на офертата и участието.

Участникът поема всички разноски по изготвяне на офертата си и нейното представяне. ВМЗ не заплаща тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

XI. Допълнителна информация.

ВМЗ си запазва възможността да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи ВМЗ не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор.

ВМЗ уведомява всички участници, че изборът на застраховател за застраховка „Каско“ на МПС, подлежи на одобрение от Едноличния собственик на капитала – „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, съответно ще сключи договор с избрания застраховател след получаване на одобрението.

Оглед на обектите, предмет на конкурса, може да се извършва всеки работен ден (10.00 до 16.00 часа) до 08.02.2023 г., след предварителна уговорка на тел.: +359 88 752 2134.

Не пропускай

ВиК предупреждава: Очертава се ранно засушаване! Водата може да се използва само за питейно – битови нужди в Община Карлово

При нарушения Общината и кметовете на населени места  ще уведомяват Водното дружество ВиК Пловдив предупреждава, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *