ВМЗ Сопот набира оферти за извършване на независим годишен одит

Срокът е до 4-ти август

ВМЗ Сопот набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет на дружеството за 2023-та година.

1.    Балансова стойност на активите (хил. лв.) към 31.12.2022 г. е 625 627.

2.  Нетните  приходи от продажби (хил. лв.) за 2022 година са 507 479.

3.    Балансова стойност на имуществото подлежащо на одитиране (хил. лв.) към 31.12.2022 г. – сумата на актива на баланса плюс нетните приходи от продажби – 1 133 106.

Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти.

Участникът в процедурата следва да отговаря на следните условия:

1.    Да бъде регистриран одитор, по смисъла на § 1 т. 36 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит.

2.    Да е извършвал независим финансов одит на дружества, покриващи кумулативно следните критерии:

·                с персонал над 2500 човека;

·                със сума на актива по-голяма от 400 млн. лв.;

·                с нетни приходи от продажби на годишна база по-големи от 250 млн. лв.

3.    Да е дружество, отговарящо на изискванията на чл. 62, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия;

4.    Да има опит в одитирането на дружества от ВПК.

Съдържание и подаване на офертите

Офертите трябва да съдържат:

1.    Цена на одита без включен ДДС за годишен финансов отчет на ВМЗ;

2.    Общ брой работни часове за проверка и заверка;

3.    Общ брой работни часове за текущи консултации.

Забележка: годишния финансов отчет за 2023 г., трябва да бъде заверен от регистрирания одитор/ дружество до 24.03.2024 г.

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот – 4330, ул. „Иван Вазов” № 1. Оферти се приемат най-късно до 16.00 ч. на 04.08.2023 г.

За допълнителна информация: тел.: 03134/98 09

Не пропускай

Районна прокуратура Пловдив привлече като обвиняем кмета на Войнягово

Той е осъждан два пъти за престъпления от общ характер 31 годишният кмет на Войнягово …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *