Извънредни новини

Пожарната напомня: Забранява се паленето на открит огън

Във връзка със настъпилия пожароопасен сезон на територията на област Пловдив обявен със заповед № ПБЗН-01-1/20.05.2024г. на Областна дирекция „Земеделие“ Пловдив и във връзка с предстоящата жътвена кампания, с цел недопускане възникването на пожари и нанасяне щети на горски територии и земеделски земи, напомняме:

1. Забранено е паленото на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях.

2. Забранено е паленето на стърнища, на други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).

3. Забранено е извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.

4. За участие в жътвената кампания се допуска само технически изправна, обезопасена и оборудвана с пожаротехнически средства за първоначално пожарогасене, искрогасители и защита от статично електричество земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата.

5. Преди започване на жътва е необходимо да се извърши парцелирането на площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване. 

Пожарозащитните ивици се изпълняват и за отделяне на площите от:

– горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др.;

–  автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа;

–  от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти.

Около съоръженията (стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи, се обособяват пожарозащитни ивици с широчина не по-малко от 6 м.

6. При жътва в площ над 100 дка да се осигурява дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м., а в участъци с обща площ над 2000 дка се осигурява дежурство на трактор с водач и техника за пожарогасене.

7. Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи е задължително да уведомяват писмено РСПБЗН Карлово преди започване на жътвата в площи над 100 дка;

8. В никакъв случай да не се пали огън на открито във ветровито време;

При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налагат санкции на виновните лица по Закона за МВР – глоба в размер от 200 до 2000 лева.

При възникване на пожар своевременно съобщете на тел. 112.

Не пропускай

След горещините: Опасни бури и градушки в следващите дни

От сряда до събота в страната ще започне да нахлува по-хладен въздух От сряда до …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *