Община Сопот обявява търг за учредяване право на строеж

Търгът ще се проведе на 20-ти септември в 11.00 часа

На основание чл. 37 ал.1, и чл. 41, ал. 2 от Закон за общинска собственост / ЗОС/, чл. 129

ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и в изпълнение на Решениe № 385 на Общински съвет – Сопот, взето с протокол № 62 от редовно заседание, проведено на 30.05.2023 г.,Община Сопот обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на гараж с площ от по 23.56 кв. м..Той се намира  в ПИ 68080.503.1616, кв. 62, гр. Сопот /в междублоковото пространство/, съгласно издадена виза от главния архитект на Община Сопот, при следните условия:

– Начална тръжна цена за учредено право на строеж на гараж – 4 665.00 лв. без ДДС.

– Депозит за участие в търга в размер на – 3 265.00 лв.

– Цена на тръжната документация – 96.00 лв. /с включен ДДС/

– Срок за реализиране на учреденото право на строеж – 2 /две/ години от учредяването му, съгласно чл.99, ал.1 от НРПУРОС.

– Търгът ще се проведе на 20.09.2023 г. в 11.00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Сопот, ет. 1 стая 3 от 18.08.2023г. до 14.09.2023г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.

Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 14.09.2023 на ет. 1 стая 3 в деловодството на Общината.

Депозитът за участие се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот

ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД.

В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.

Повторният  търг ще се проведе на 04.10.2023г. при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг от 25.09.2023г. до 29.09.2023г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 29.09.2023г.

Не пропускай

/ВИДЕО/ Ст.Стоенчев:Няма друг творец, който с такава обич и патриотизъм да е творил за България

“Днес се навършват 174 години от онзи паметен ден, в който се ражда геният. Сопот …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *