Община Сопот обявява продажба на поземлен имот чрез публичен търг

Имотът е незастроен

Община Сопот обява продажба на поземлен имот на основание чл. 35 ал. 1  от Закон за общинска собственост /ЗОС/, чл. 129 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и  в изпълнение на Решениe № 325   на Общински съвет– Сопот, взето с протокол № 54 от  редовно  заседание, проведено на29.11.2022 година.

Продажбата ще бъде чрез публичен търг с явно наддаване  на поземлен имот /ПИ/ – частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот. 

1.Незастроен поземлен имот с идентификатор 68080.502.1596, находящ се в гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ с площ 2340 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Урбанизирана; Начин на трайно ползване – Комплексно застрояване, при начална тръжна цена – 463 320.00лв / без ДДС/., цена на тръжната документация – 2000.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 324 324.00 лв.

Търгът ще се проведе на 28.02.2023г. в  11:00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55.

Тръжната документация се получава отделоводството   на Община Сопот, ет. 1 стая 3  от 25.01.2023г. до  22.02.2023 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.

Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 22.02.2023 год., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.

Депозитът за участие определен за всеки имот се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД и се счита за внесен, като основание за допускане до участие в търга, ако е постъпил в касата или по сметката на общината до 16:00 ч. на последния ден за подаване на тръжна документация.

Оглед на имотите може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16  часа от 25.01.2023г. до 22.02.2023г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

II. Повторен търг, в случай че имота не се продаде на първия търг  ще се проведе на 15.03.2023г. при същите условия.Закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг от 06.03.2023г. до 10.03.2023г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 10.03.2023 г.

За  повече информация и контакти :  03134/60-03.

Не пропускай

Възраждане е първа политическа сила в Община Сопот

Коалиция ГЕРБ-СДС остана на второ място За Възраждане са гласували 455 избиратели, а за коалиция …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *