Община Карлово приключи успешно екологичен проект

Целта на проекта е намаляване на депонираните отпадъци

Успешно приключи проектът “Образователна програма за деца с цел повишаване информираността за отпадъците в община Карлово”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

С цел въвеждане на програмата за намаляване на депонираните отпадъци и увеличаване дяла на рециклираните, насочена към децата в детските градини и учениците в начален курс, бяха реализирани няколко основни вида дейности, съобщиха от пресцентъра на Община Карлово.

Ремонтиран бе Детският отдел на общинската библиотека в Карлово. Там бе обособен Зелен демонстрационен център – място, където децата могат да научат за разделното събиране на отпадъци, както и да получат нагледна представа благодарение на поставения интерактивен контейнер.

Детските градини и училищата на територията на общината получиха образователни и информационни материали /книжки, филмчета, плакати и брошури за учене чрез игра/ за разделното събиране на отпадъци, рециклирането и компостирането.

За да започне обучението за опазване на околната среда във възможно най-ранна възраст, в детските градини бяха раздадени компостери и демонстрационни кофи за боклук в цветове, отговарящи на цветовете на контейнерите за разделно сметосъбиране.

Освен разделното събиране и рециклиране, компостирането на биоразградими и зелени отпадъци е от изключително важна роля както за опазването на околната среда, така и за опазване на биоразнообразието. Именно затова демонстрационният проект предоставя информация, която препраща към новоизградената компостираща инсталация – кои отпадъци могат да се използват за компост и могат да бъдат изхвърлени в кафявите контейнери.

На всички детски градини на територията на общината по проекта бяха предоставени блокчета, четки, цветни моливи, бои и цветни маркери за рисуване, рециклирана и цветна хартия, ножици и лепила.

Целите на реализирания проект № BG16M1OP002-2.009-0077-C02 “Образователна програма за деца, с цел повишаване на информираността за отпадъците в община Карлово” са насърчаване на децата и домакинствата да прилагат мерки и методи, водещи до предотвратяване образуването на отпадъци; осигуряване на подкрепа и мотивиране на училищната общност към реални дейности, свързани с опазването на околната среда /разделно събиране на отпадъци, компостиране и повторна употреба/ и формиране на екологична култура в ученическата, родителската и учителската общности.

Не пропускай

Кметът на Сопот: Водата  да се ползва само за питейно-битови нужди

Със заповед общинският градоначалник Станислав Стоенчен забранява използването на вода за напояване на земеделски участъци, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *