ВМЗ възлага конкурс за специализиран превоз на работници и служители 

Крайният срок за подаване на оферти е 28-ми март тази година

Във връзка с чл. 56, ал. 1 от Колективния трудов договор на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – гр. Сопот, и на основание чл. 61, ал. 1 и 2 от Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, ВМЗ утвърждава следната конкурсната документация:

1. Да се проведе конкурс за възлагане на специализиран превоз на работници и служители на „ВМЗ“ ЕАД по маршрутни линии както следва:

За сменен режим(първа и втора смяна) и редовна смяна:

– Сушица, Карлово – площадка Сопот;
– Климент, Каравелово, Богдан, Московец, Анево – площадка Сопот;
– Соколица, Ведраре, Г. Домлян, Куртово, Васил Левски -– площадка
Сопот;
– Войнягово, Дъбене – площадка Сопот;
– Слатина, Столетово, Иганово – площадка Сопот;
– Клисура, Розино, Хр. Даново, Кърнаре, Певците,– площадка Сопот;
– Бегунци, Домлян, Пролом, Баня – площадка Сопот;
– Хисар, Михилци, Песнопой – площадка Сопот.
За сменен режим (първа и втора смяна) и редовна смяна
– Сушица, Карлово, Сопот, Анево, Иганово – площадка Иганово;
– Климент, Каравелово, Богдан, Московец – площадка Иганово;
– Дъбене, Войнягово – площадка Иганово;
– Копривщица, Клисура, Розино, Певците – площадка Иганово;
– Слатина, Столетово , Хр. Даново, Кърнаре – площадка Иганово;
– Песнопой, Баня, Пролом, Бегунци, Домлян, Ведраре, Г. Домлян,
Марино Поле, Соколица – площадка Иганово;
– Калофер, Куртово, Васил Левски – площадка Иганово;
– Александрово, Осетеново, Калофер, Куртово, В. Левски, Площадка
Иганово;
– площадка Иганово – вътрешнозаводски.

Превозът по направления ще бъде осъществяван от 1-ви май, а  участниците в конкурса могат да участват за всяка една от маршрутните линии по отделно или за всички заедно.

Гаранция за участие – 10 000 лв., внесена в левове по сметка BG76FINV91501000002216 б. код FINVBGSF при “ПИБ”  Карлово до 16.00 часа на 28.03.2024 г. 

Депозитът подлежи на връщане при условия и ред посочени в тръжната документация.

Конкурсната документация се получава от деня на публикуване на обявата до деня, предхождащ конкурса от Деловодството на “ВМЗ” ЕАД, Сопот срещу представена квитанция за закупуване на същата.

Размерът на таксата за закупуване на конкурсните книжа  е 700 лева по сметка BG76FINV91501000002216 б. код FINVBGSF при ПИБ Карлово.

Участниците в конкурса трябва да подадат необходимите документи, предвидени в конкурсната документация и предложенията си за цената в лева на един  километър (пълен и празен курс), придружена от икономическа обосновка – калкулация и срок на действие на предложената цена в запечатан непрозрачен плик до 16.00 часа на 28.03.2024 г. в деловодството на „ВМЗ” ЕАД Сопот. 

В случай, че документите бъдат подадени чрез куриерски фирми или пощенски услуги, същите следва да са получени в дружеството до 16.00 часа на 28.03.2024г.

Време за провеждане на конкурса – 29.03.2024 г. в 10.00 часа.

Място за провеждане на конкурса – Заседателна зала в сградата на Управление на “ВМЗ” Сопот, ул. “Иван Вазов” №1.

„ВМЗ“ ЕАД запазва възможността си да изменя условията в настоящата конкурсната процедура, да променя срокове, да обявява нови, както и да я спира и/или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени.

Във всички подобни случаи, „ВМЗ“ ЕАД не дължи каквито и да е било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да е било ангажименти към тях, включително за сключване на договор.

Решението за избора на превоз на работници и служители на „Вазовски машиностроителни заводи”, влиза в сила след одобрението му от Съвета на директорите на ВМЗ ЕАД. 

В срок до 10 дни от одобрението му, спечелилия участник ще бъде поканен за
сключване на договор. Договорът влиза в сила от 01.05.2024 година.

Не пропускай

Здравка Евтимова: Стиховете на Вазов са вулкан от мощ

Това каза тазгодишният носител на Вазовата награда по време на срещата с жители и гости …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *