ВМЗ Сопот обявява конкурс за застраховател

Срокът за получаване на оферти е до 20.12.23 

На основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т. 11 от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители от приложение № 1 към чл. 29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, ВМЗ обявява процедура за провеждане на конкурси за избор на застраховател за „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Сопот, п.к. 4330, ул. Иван Вазов № 1, ЕИК: 12900711, в качеството си на Възложител набира оферти за възлагане на поръчки с предмет:

1.     „Сключване на застраховка „Живот“ и застраховка „Злополука” на работниците и служителите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД“

2.     „Сключване на задължителна застраховка за риска „Трудова злополука“ на работниците и служителите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД“

3.     Сключване на задължителна застраховка за риска „Гражданска отговорност, свързана със съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие“ на служителите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД“.

Необходимите документи за възлагане на поръчките по горе цитираните застраховки се получат всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа в сградата на ЕИЦ при „ВМЗ“ EАД. Същите могат да бъдат предоставени и по електронен път, на електронен адрес предоставен от потенциален участник в процедурата.

Лице за контакт Румен Рачев, тел. 0887434540,e-mail : [email protected]

ВМЗ си запазва възможността да изменя условията на настоящите процедури, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурите, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи ВМЗ не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор.

Срокът за получаване на оферти е  16:00 часа на 20.12.2023 г. представени  в  затворени  пликове в деловодството на “ВМЗ” EАД.

Не пропускай

Две жителки на село Христо Даново се озоваха в полицията

Две жителки на село Христо Даново се озоваха в полицията за увреждане на чуждо имущество. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *