Апелативният съд отмени иска за собственост на Мюсюлманското вероизповедание за Куршум джамия

Делото в Апелативен съд – Пловдив бе образувано по жалба на Община Карлово срещу решение на Пловдивския окръжен съд, с което Община-Карлово е осъдена като собственик на „Куршум джамия“ да предаде владението на имота на Мюсюлманското изповедание.

Апелативните съдии приемат, че до 9.09.1944 г. имотът е бил собственост на Карловската мюсюлманска вероизповедна община, правоприемник на която е Мюсюлманското изповедание. След това, имотът е отнет без правно основание и придобива статут на публична общинска собственост, което е пречка за реституирането му на Мюсюлманското изповедание.

Имотът е придобил статут на публична общинска собственост по силата на закона, тъй като по плана от 1998 г. теренът е отреден за зеленина, което благоустройствено мероприятие е и реализирано чрез оформянето на зелени площи с алеи и пейки за отдих, а намиращата се в него „Куршум джамия“, с оглед характера й на култова сграда, общодостъпна като разположена в терен за парк и отдих, с историческа значимост, предвид битието й през различни векове и епохи на развитие на населеното място, и архитектурно-художествена ценност, каквато и е призната, тъй като през 1976 г. е обявена като недвижим архитектурно-художествен паметник на културата, е предназначена за трайно задоволяване на културните потребности на населението на гр.Карлово и околността.

По тези решаващи съображения искът за собственост, предявен от Мюсюлманско изповедание е отхвърлен. Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

Не пропускай

Кметът на Сопот: Водата  да се ползва само за питейно-битови нужди

Със заповед общинският градоначалник Станислав Стоенчен забранява използването на вода за напояване на земеделски участъци, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *