ВМЗ събира оферти за избор на фирми, които да разположат вендинг кафе - автомати в завода „ВМЗ“ ЕАД събира оферти на фирми, желаещи да разположат вендинг кафе-автомати на площадки Сопот и Иганово, които да предоставят топли и ободряващи напитки за работниците и служителите на територията на завода.

Общият размер на територията за отдаване под наем е 40 кв. м. Минималният размер на месечната наемна цена за един квадратен метър е 75 лева, като в сумата се включват и разходите за електрическа енергия и вода. Срокът на договора за отдаване под наем на горните територии е 3 години.


Изисквания към кандидатите:


Кандидатите трябва да бъдат юридически лица, които не са обявени в несъстоятелност или не са в производство за обявяване в несъстоятелност;
Лицата, представляващи юридическото лице, кандидатстващо съгласно настоящата обява, не трябва да са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от особената част на Наказателния кодекс, освен ако са реабилитирани.

Основни изисквания към автоматите за топли напитки:


Да бъдат технически изправни и обезопасени;
Да са снабдени с монетник, който връща ресто, както и да работят с монети от 5, 10, 20, 50 ст., 1 лев и 2 лева;
Да имат, посочен на видно място, телефон за връзка с представител на фирмата;

Изисквания към офертите:


Офертите трябва да съдържат:

Предложение, съдържащо:
- идентификационни данни за кандидата, а именно: наименование на юридическото лице, представляващо лице, адрес за кореспонденция и ЕИК;

- Размера на площта, която кандидатът е готов да наеме и обслужва;

- месечната наемната цена в български лева за един квадратен метър, която кандидатът е готов да заплати за поставяне на една вендинг машина за кафе;

- Информация за опит на кандидата в сферата на вендинг услугите;

- Информация за кафе автоматите, които кандидатът използва;

- Описание на предлагания асортимент от топли напитки;

Декларация в свободен текст, че предлаганите топли напитки отговарят на всички законови изисквания за качество и безопасност за човешкото здраве;
Декларация в свободен текст, в която кандидатът декларира, че не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от особената част на Наказателния кодекс, освен ако не е реабилитиран.
Оригинал на пълномощно, когато офертата е подадена от пълномощник на кандидата.
Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху който са отбелязани: наименованието оферта, предметът на офертата, фирмата и адресът на кандидата. В случай, че офертите се изпращат чрез куриер, валидна е датата на клеймото на куриера.

В плика с офертата се прилага и отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, в който се поставя писмено ценово предложение на месечната наемна цена за квадратен метър, която кандидатът е готов да заплаща.

Не се допускат до разглеждане предложения, които са подадени след срока, посочен в обявата и в незапечатан или прозрачен плик.


Ред за определяне на най-добра оферта:


За наемател ще бъде определен кандидатът или кандидатите с най-добри показатели относно:

Предложената месечна наемна цена за квадратен метър,
Предложеният общ размер на наемната площ,
Опитът на кандидата в сферата на вендинг услугите,
Качеството на вендинг машините,
Предлагания асортимент от напитки;

Други условия:


При желание, кандидатите могат да направят оглед на териториите за разполагане на кафе автомати;
В случай че никой от кандидатите не представи оферта за обслужване на цялата територия, нуждаеща се от вендинг автомати, „ВМЗ“ ЕАД има право да обяви за спечелили двама или повече кандидати, като автоматите ще бъдат разпределени по допълнително уточнен ред;
При необходимост за съхранение на продукти и консумативи, „ВМЗ“ ЕАД предоставя възможност за наемане на допълнителни складови площи от спечелилия кандидат;

Офертите трябва да бъдат подадени в срок до 16.30 часа на 11.02.2021 в деловодството на
„ВМЗ” ЕАД на адрес: гр. Сопот, Община Сопот, обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов” № 1.За повече информация:


Любомир Рашков 0889 787 691

Начо Семков 0888 555 542