В ПГ „Ген. Вл. Заимов” Сопот бе оборудван специализиран кабинет по теория и практика за професиите „Мехатроника” и „Техник на прецизна техника ”, съобщиха от училището. Средствата за кабинета са осигурени по проект "Подкрепа за дуалната система на обучение". Оборудването включва преносими компютри, кабелен и безжичен интернет, голям екран за визуализиране на учебния материал, автоматизирана система за обучение „Automate-200” с лабораторен компресор.

Основното предназначение на обучителната система ще бъде да осигури възможност на учениците да симулират проблеми в областта на пневматиката, електричните и електронните измервания и да намират възможните решения.

Със средства по проекта са закупени и интерактивни помагала за работа в електронна среда, а също и учебници с разработени теми и упражнения по хидравлика, пневматика, електрически и електронни измервания за всички ученици.

С провеждането на учебни часове в този кабинет ще се повиши съответствието на професионалното образование и обучение с реалната работна среда и ще се създаде възможност за повишаване на качеството на подготовка на бъдещите специалисти.
По този начин ще бъдат създадени условия за устойчив механизъм за сътрудничество между системата на професионалното образование и обучение и бизнеса.

ПГ „Ген. Заимов” участва в Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" със 155 ученици от 7 паралелки (8-10 клас). Учениците се обучават в пет професии – Мехатроника, Техник на прецизна техника, Организатор интернет приложение, Хлебар-сладкар и Готвач.

За всички ученици са закупени работни облекла за провеждане на часовете по учебна и производствена практика. До края на учебната 2020/21 година ще бъде организиран пробен стаж на реални работни места заедно с фирмите, които са партньори по проекта.