Общинската администрация в Сопот е изразходвала неправомерно публични средства в размер на над 6,5 милиона лева. Твърденията са на шефа на парламентарната антикорупционна комисия Борис Ячев.
В Комисията е получен сигнал, който касае неправомерно харчене на държавни и европейски средства през 2015 година. По думите на Ячев, проверка на държавната финансова инспекция е констатирала множество нарушения и са издадени 14 акта за административно нарушение. Случаят предаден на специализираната прокуратура, а от Община Сопот заявиха, че няма да коментират случая преди становището на прокуратурата.
Проверката на АДФИ в община Сопот продължи три месеца, като приключи през септември миналата година. За констатираните нарушения са съставени и връчени 14 акта на две отговорни длъжностни лица. Тогава инспекторите проверяваха за законосъобразност за поемането и обслужването на временни безлихвени заеми, предоставени от Министерство на финансите и тяхното целево изразходване.
Проверка бе направена и за получаването и изразходването на получените средства за делегирани от държавата дейности за „ Детски градини и „Музей „
Заключенията бяха, че за поетия общински дълг в размер на 620 788, няма разходооправдателни документи за изразходването му по предназначение. Средствата, постъпили на 18.12.2017 год. в община Сопот от фонд Флаг не са изразходвани целево, съгласно решението на Общински съвет.
Предоставеният от Министерство на финансите безлихвен заем на стойност 2 400 000лв. не е използван по предназначение в частта на 484 913,48лв. Сумата е използвана за разплащане на проект на ОП „ Регионално развитие“ .
Също така са направени плащания в размер на 1 140 000лв. през м. март 2016 год. от безлихвения заем, без да е спазен срока на допустимост на разходите – 31.12.2015 год. На финансовата инспекция не са предоставени документи, от които да е видно правилното разходване на средства.
Точно за това има регистрирани нередности в националния регистър ИСУН на 31.01.2017 год. в размер на 4 014 696,25. Те са разгледани от АДФИ и задълженията са признати, въпреки подписаното споразумение към 25.07.2018 год.
При проверка, свързана с получаването и изразходването на получените средства за делегирани от държавата дейности „Детски градини и „Музей“, са съставени и връчени 12 акта.
Източник: Trafficnews.bg