Сметна палата изпрати силно негативен доклад за финансовото управление  на Община Сопот за периода 2014-2015 та година

Финансовото управление на Община Сопот по време на управлението на Веселин Личев и неговия екип за периода 1-ви януари 2014-та - 31-ви декември 2015-та година е обект на одит на Сметната палата, става ясно от прессъобщението до медиите на пресцентъра на Общината. Проверката е била започната през 2016-та, но резултатите са дошли на 19 октомври 2020-та година. Документът е публикуван в интернет страницата на общината и е достъпен за всички граждани и заинтересовани страни.

При одита са разгледани изпълнението на дейността и състоянието на системата за финансово управление и контрол (СФУК) в областите: „Приходи от данък върху недвижимите имоти“, „Приходи от такса за битови отпадъци и разходи за дейностите по събиране, сметоизвозване и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване”, „Капиталови разходи за основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и разходи за храна“, „Управление и разпореждане с имоти - общинска собственост”.

От ръководството на Общината са посочили в прессъобщение до медиите, че преди да започнат оправдания и коментари искат да цитират следния текст от Одита: „От представителите на Община Сопот е изразено съгласие, че констатираните във всички изследвани области, факти и обстоятелства са верни, точни и обективно представени“.

"Бележките и констатациите в одитния доклад са силно негативни. За разглеждания период заложените приходи от бюджета на Община Сопот са едва 17%. Независимо от занижения процент събираемостта им е не повече от 45%", пише още в прессъобщението.

Сметната палата е направила пълен анализ на финансовото управление като е дала своите препоръки, които трябва да бъдат изпълнени в упоменат срок.

На основание чл. 50, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до шест месеца от получаване на настоящия доклад, кметът на Община Сопот и председателят на Общинския съвет Сопот трябва да предприемат мерки за изпълнение на препоръките и да уведомят писмено за това председателя на Сметната палата.

Във връзка с направените констатациите в доклада, както и необходимостта от последващи действия, кметът Деян Дойнов издаде заповед в срок до 10 май 2021-ва година секретарят на общината, финансовият контрольор, началниците на отдели, главният счетоводител и експертите да се запознаят детайлно с представения доклад и да представят писмени становища, съобразно компетентността си, относно промените в различни аспекти на управлението на Община Сопот, които са осъществени от 2016 г. до настоящия момент, както и тези, които следва да бъдат извършени, за да се обезпечи развитието на Общината в бъдеще.

За да се запознаете с Одитния доклад може да последвате линка: