Административният съд в Пловдив оневини окончателно Деян Дойнов като отмени наказателно постановление № 11-01-433 от 29.11.2018 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, в качеството му на Кмет на Община Сопот бе наложено административно наказание на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция - глоба в размер на 200 лева, за нарушение на чл.126 от Закона за публичните финанси вр. §2 от Допълнителните разпоредби на ЗПФ /обн. ДВ, бр. 15/2013 г., в сила от 01.01.2014 г., .. изм. Доп. ДВ, бр.43 от 07.06.2016 г./.

Публичната атака срещу община Сопот и кмета Деян Дойнов започна с обвинение, че той е променил предназначението на средства в размер на 4 864,69 лева от целевата субсидия, предоставена от държавния бюджет на Общината за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.
"През изминалите години бяха направени редица опити за въвличане на община Сопот в политически манипулации, както и да бъдат употребени имената на града и неговия градоначалник в политически битки, които се вихрят на национално ниво. Свикваха се пресконференции, развяваха се преписки, дописки и доноси. Хора от „жълтите павета“ посещаваха града и плашеха със страшни думи. Делата обаче в една правова държава се гледат от съда, а не от политическите фигури.
По време на тези публични акции гледахме отстрани и не се намесвахме, защото споровете между две страни се гледа в съдебна зала. За съжаление нанесените щети като уронване на престижа на една община не са предмет на съдебното производство. Те остават само като горчив спомен и научен урок.
В тази политическа авантюра бяха въвлечени парламентарни комисии, Агенция за държавна финансова инспекция, Окръжна прокуратура, медии и анонимен граждански комитет.
Животът ни учи да не се доверяваме сляпо на анонимни сигнали и да се уповаваме в законността и справедливостта на правосъдната система", посочи в прессъобщение до медиите кметът Деян Дойнов.