Съгласно чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси е открито производството по приемане на План-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територията на Община Сопот за 2023 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци, съобщиха от ръководството на Община Сопот.

От там са посочили, че планирането на дейностите, свързани с чистотата, сметосъбирането, сметоизвозването през 2023 г. е обусловено от новите обстоятелства по функциониране на регионално депо за неопасни отпадъци, чийто собственик е Община Карлово. В плановите показатели е необходимо да бъдат предвидени всички задължителни такси като отчисления към Регионалната инспекция по околна среда и води и таксите, които се заплащат като поддръжка за депо. Освен тези разходни показатели, обусловени от наличието на депо, в план-сметката за залегнали всички други разходи, с които обичайно се осъществяват дейности по сметопочистване и сметоизвозване.


Планът за 2023 г. е съобразен с отчисленията към РИОСВ, както следва:


По чл. 60 от Закона за управление на отпадъците – 5,00 лв. за тон отпадък;


По чл. 64 от Закона за управление на отпадъците във връзка с Наредба № 7 от 19.12.2013 за реда и начина за отчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци., и изм. и доп. бр. 7 от 20.01.2017 г., и изм. и доп бр. 26 от 22.03.2020 г. – 95,00 лв. за тон отпадък;


За експлоатационни разходи на съответните съоръжения (включително за сепариране и оползотворяване на битови отпадъци):


- Депо – 26,28 лв. с ДДС за тон отпадък;


- Сепариране – 25,08 лв. с ДДС за тон отпадък.


Очакваните резултати след приемането на план-сметката за такса битови отпадъци са повишаване на приходите и синхронизиране с реалните разходи, които заплаща Община Сопот при предоставяне на услугите по чистота.


На основание чл. 66, ал. 1 от АПК, проектът на План-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територията на Община Сопот за 2023 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци е публикуван на интернет страницата на Община Сопот на 14.10.2022 година.


Съгласно чл. 69, ал. 2 от АПК в срок от един месец от деня на уведомяването чрез настоящата публикация, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и възражения по проекта на План-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територията на Община Сопот за 2023 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци.


Писмените предложения и възражения могат да бъдат изпращани, както следва:


- На хартиен носител в Деловодството на Община Сопот на адрес: гр. Сопот ул.“Иван Вазов“ № 34, ет. 1;


- По електронен път: на e-mail адрес : [email protected]
Всички постъпили становища и коментари ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Сопот.


На основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от АПК се предоставя възможност на заинтересованите лица да участват в обществено обсъждане на проекта на План-сметка за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територията на Община Сопот за 2023 г. и определяне на размера на таксата за битови отпадъци, което ще се проведе на 17.11.2022 г. от 17:15 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ – Сопот.
http://www.sopot-municipality.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1772%3A14102022&catid=72&Itemid=114