Община Сопот предоставя на гражданите едномесечен срок за становища и предложения по План-сметката за 2021-ва година

Община Сопот публикува на сайта съобщение, в което се посочва, че на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за да направят своите предложения и становища по Доклада относно План-сметка за приходите и за необходимите разходи за 2021-ва година за дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ и определяне размера на такса битови отпадъци за Община Сопот.

Писмените становища, мнения и коментари може да се изпращат на хартиен носител в деловодството на Общината на адрес: гр. Сопот ул.“Иван Вазов“ № 34 ет.1 или по електронен път на e-mail адрес: [email protected]

Всички постъпили становища и коментари ще бъдат публикувани на сайта на Община Сопот.

Докладът с приложенията, проект на решение и проект на докладната записка може да видите тук: