Община Сопот организира публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за плащане на финансова корекция по проект На основание чл. 15, във връзка с чл. 4, т. 1 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация - Сопот кани всички граждани, обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на наложената финансова корекция при изпълнението на проект BG161PO001/1.1-09/2010/032 – „Сградите на ЦДГ „Роза”, блок Б ЦДГ „Роза” (ясли), ЦДГ „Слънчево детство, ОДЗ „Приказен свят” и НУ „Неделя Петкова”, гр. Сопот – с високо ниво на енергийна ефективност – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда“, при следните параметри:
1. Максимален размер на дълга – 276 877 (двеста седемдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и седем лева).
2. Валута на дълга – лева.
3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.
4. Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства.
6. Начин на обезпечение на кредита - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Сопот, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
Публичното обсъждане ще се проведе на 27.10.2021 година от 17:30 часа на централен площад „Иван Вазов“.