Община Сопот обявява продажба на поземлени имоти и отдаване под наем на терени общинска собственост На основание чл. 35 ал. 1 и чл.14, ал.7 от Закон за общинска собственост, чл. 129 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и в изпълнение на Решениe №227 и Решение №229 на Общински съвет Сопот, взето с протокол № 38 от редовно заседание, проведено на: 30.11.2021 година обявява:
I.Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на с. Анево.

1. ПИ с идентификатор 00480.501.390, находящ се в с. Анево, ул. „1 – ва“ с площ 398 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Урбанизирана; Начин на трайно ползване – ниско застрояване / до 10м./, при начална тръжна цена – 8 800.00лв / без ДДС/., цена на тръжната документация – 88,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 6 160 .00 лв.
Търгът ще се проведе на 02.02.2022 г. в 10:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55
IІ. Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на:

1. Терен публична общинска собственост за поставяне на временно преместваемо съоръжение /ВПС/ по одобрена схема по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, за осъществяване на търговска дейност на територията на Община Сопот, теренът с площ 4 кв. м., от изток, на спирка на градски транспорт, северно от главен портал на „ВМЗ“ на гр. Сопот – поставено в ПИ 68080.501.9008, при начална тръжна месечна наемна цена – 330.00 лв. /без ДДС/, цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 3 000 лв. и срок за отдаване под наем - 3 г.
Търгът ще се проведе на 02.02.2022г. в 11:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55

2. Терен публична общинска собственост за поставяне на временно преместваемо съоръжение /ВПС/ по одобрена схема по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, за осъществяване на търговска дейност на територията на Община Сопот, теренът с площ 6 кв. м., от запад, на спирка на градски транспорт, квартал 61 на гр. Сопот - поставено в ПИ 68080.503.9124, при начална тръжна месечна наемна цена – 330.00 лв. /без ДДС/, цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 3 000 лв. и срок за отдаване под наем - 3 г.
Търгът ще се проведе на 02.02.2022 г. в 11:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55
Тръжната документация се получава от деловодството на Община Сопот, ет. 1 стая 3 от 07.01.202 2г. до 28.01.2022 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.
Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 28.01.2022 год., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.

Депозита за участие определен за всеки имот се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД и се счита за внесен, като основание за допускане до участие в търга, ако е постъпил в касата или по сметката на общината до 16:00 ч. на последния ден за подаване на тръжна документация.

Оглед на имотите може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 07.01.2022 г. до 28.01.2022 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

III. Повторен търг ще се проведе на 16.02.2022 г. при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 11.02.2022 г.