На основание чл. 35 ал. 1 от Закон за общинска собственост /ЗОС/, чл. 129 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и в изпълнение на Решениe №253;Решение №257; Решение№258 и Решение№259 на Общински съвет – Сопот, взето с протокол № 43 от редовно заседание, проведено на: 29.03.2022г.

ОБЯВЯВА

I.Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот.

1. Застроен имот с идентификатор 68080.502.9047, находящ се в гр. Сопот, ул. „Ставри Костов“ №32 с площ 409 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Урбанизирана; Начин на трайно ползване – за друг обществен обект, при начална тръжна цена – 21 600.00лв / без ДДС/., цена на тръжната документация – 432.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 15 120 .00 лв.
Търгът ще се проведе на 12.05.2022г. в 9:00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55
2. ПИ с идентификатор 68080.406.243, находящ се в гр. Сопот, местността „ Яса тепе“ с площ 446 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване- Нива, при начална тръжна цена – 14 720 лв., цена на тръжната документация- 294.40 лв., депозит за участие в търга в размер на - 10 300 лв.
Търгът ще се проведе на 12.05.2022г. в 9:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55
3. ПИ с идентификатор 68080.406.193, находящ се в гр. Сопот, местността „ Яса тепе“ с площ 401 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване- Нива, при начална тръжна цена – 13 235 лв., цена на тръжната документация- 264.70 лв., депозит за участие в търга в размер на - 9 265 лв.
Търгът ще се проведе на 12.05.2022г. в 10:00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55
4. ПИ с идентификатор 68080.405.234, находящ се в гр. Сопот, местността „ Яса тепе“ с площ 272 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване- Лозе, при начална тръжна цена – 7 480 лв., цена на тръжната документация- 149.60 лв., депозит за участие в търга в размер на - 5 490 лв.
Търгът ще се проведе на 12.05.2022г. в 10:30часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55
5. ПИ с идентификатор 68080.406.167, находящ се в гр. Сопот, местността „ Яса тепе“ с площ 902 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване- Нива, при начална тръжна цена – 24 805 лв., цена на тръжната документация- 496.10 лв., депозит за участие в търга в размер на - 17 365 лв.
Търгът ще се проведе на 12.05.2022г. в 11:00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55
6. ПИ с идентификатор 68080.406.283, находящ се в гр. Сопот, местността „ Яса тепе“ с площ 498 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване- Лозе, при начална тръжна цена – 16 435 лв., цена на тръжната документация- 328.70 лв., депозит за участие в търга в размер на - 11 500 лв.
Търгът ще се проведе на 12.05.2022г. в 11:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55
Тръжната документация се получава от деловодството на Община Сопот, ет. 1 стая 3 от 12.04.2022г. до 09.05.2022 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.
Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 09.05.2022 год., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.
Депозита за участие определен за всеки имот се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД и се счита за внесен, като основание за допускане до участие в търга, ако е постъпил в касата или по сметката на общината до 16:00 ч. на последния ден за подаване на тръжна документация.
Оглед на имотите може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 12.04.2022г. до 09.05.2022г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.
II. Повторен търг, в случай че имот не се продаде на първия търг ще се проведе на 31.05.2022г. при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг от 17.05.2022г. до 23.05.2022г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 23.05.2022 г.


За справка тел. 03134/60-03