Община Сопот обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните поземлени имоти - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на Сопот:


1. ПИ с идентификатор 68080.406.135, находящ се в гр. Сопот, местността „ Яса тепе“ с площ 383 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване- Нива, при начална тръжна цена – 16 850.00 лв., цена на тръжната документация- 337.00 лв., депозит за участие в търга в размер на - 11 795.00 лв.

Търгът ще се проведе на 25.08.2022г. в 10:00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55.2. ПИ с идентификатор 68080.406.254, находящ се в гр. Сопот, местността „ Яса тепе“ с площ 559 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване- Нива, при начална тръжна цена – 24 590.00 лв., цена на тръжната документация- 491.80 лв., депозит за участие в търга в размер на - 17 215.00 лв.

Търгът ще се проведе на 25.08.2022г. в 10:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55.3. ПИ с идентификатор 68080.406.226, находящ се в гр. Сопот, местността „ Яса тепе“ с площ 684 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване- Нива, при начална тръжна цена – 30 090.00 лв., цена на тръжната документация- 601.80 лв., депозит за участие в търга в размер на - 21 065.00 лв.

Търгът ще се проведе на 25.08.2022г. в 11:00часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55

4. ПИ с идентификатор 68080.406.257, находящ се в гр. Сопот, местността „ Яса тепе“ с площ 427 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване- Нива, при начална тръжна цена – 18 790.00 лв., цена на тръжната документация- 375.80 лв., депозит за участие в търга в размер на - 13 155.00 лв.

Търгът ще се проведе на 25.08.2022г. в 11:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55.Тръжната документация се получава от деловодството на Община Сопот, ет. 1 стая 3 от 05.08.2022г. до 19.08.2022 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 19.08.2022 год., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.Депозитът за участие определен за всеки имот се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД и се счита за внесен, като основание за допускане до участие в търга, ако е постъпил в касата или по сметката на общината до 16:00 ч. на последния ден за подаване на тръжна документация.Оглед на имотите може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 05.08.22 до 19.08.22 след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.Повторен търг, в случай че имот не се продаде на първия търг, ще се проведе на 8-ми септември при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг е от 29.08.2022 до 02.09.2022 и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 02.09.2022 година.