Община Сопот обяви следните търгове:
1. Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот и /КККР/ на с. Анево 1. ПИ с идентификатор 68080.406.283, находящ се в местност „Яса тепе“ – землище на гр. Сопот, с площ 498 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – Лозе, при начална тръжна цена – 5 480.00лв., цена на тръжната документация – 54,80 лв., депозит за участие в търга в размер на 3 836.00 лв. Търгът ще се проведе на 27.05.2021г. в 11:00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55.
2. ПИ с идентификатор 00480.107.24, находящ се в землище на с. Анево, с площ 899 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – Нива, при начална тръжна цена – 1 000 лв., цена на тръжната документация – 48,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 700 лв. Търгът ще се проведе на 27.05.2021г. в 11:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55.

IІ. Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на: 1. Сграда тип ВПС - „Дом на книгата” с идентификатор 68080.502.1525.3 със застроена площ от 290 кв. м., ул. „Васил Левски” № 4, попадащ в ПИ 68080.502.1525 по КККР на гр. Сопот /УПИ I -културен дом, кв. 27 по РП на гр. Сопот, одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при начална тръжна месечна наемна цена – 400.00 лв. /без ДДС/, цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 5 000,00 лв. и срок за отдаване под наем - 10 г. Търгът ще се проведе на 27.05.2021г. в 12:00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Сопот, ет. 1 стая 3 от 23.04.2021г. до 21.05.2021 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.
Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 21.05.2021 год., ет. 1 стая 3 в деловодството на Общината.
Депозитът за участие определен за всеки имот се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД и се счита за внесен, като основание за допускане до участие в търга, ако е постъпил в касата или по сметката на общината до 16:00 ч. на последния ден за подаване на тръжна документация.
Оглед на имотите може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 23.04.2021 г. до 21.05.2021г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

III. Повторен търг, ще се проведе на 09.06.2021 г. при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг от 28.05.2021 г. до 04.06.2021г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 04.06.2021 г.