На основание чл. 35 ал. 1 от Закон за общинска собственост, чл. 129 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и в изпълнение на Решениe № 117 и Решение № 118 на Общински съвет Сопот, взето с протокол № 21 от извънредно заседание, проведено на 17.12.20 година, Община Сопот обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти - частна общинска собственост по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на Сопот, който ще се проведе на 17.02.2021-ва в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на община Сопот, ул. ”Ив. Вазов”№ 55, както следва:

1. ПИ с идентификатор 68080.465.599, находящ се в местност „Манастирски лозя“ – землище на гр. Сопот, с площ 341 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – овощна градина, при начална тръжна цена – 5 626.00лв., цена на тръжната документация - 56.26 лв., депозит за участие в търга в размер на 4 500.00 лв., час на търга – 11:00 часа.

2. ПИ с идентификатор 68080.406.206, находящ се в местност „Яса тепе“ – землище на гр. Сопот, с площ 760 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – нива, при начална тръжна цена – 8 360.00лв., цена на тръжната документация - 83.60 лв., депозит за участие в търга в размер на 6 600.00 лв., час на търга – 11:30 часа.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Сопот, ет. 1 стая 3 от 15.01.2021 г. до 12.02.2021 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.

Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 12.02.2021 година, ет. 1 стая 3 в деловодството на Общината.

Депозитът за участие определен за всеки имот се внася в касата на Общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД и се счита за внесен, като основание за допускане до участие в търга, ако е постъпил в касата или по сметката на общината до 16:00 часа на последния ден за подаване на тръжна документация.

Оглед на имотите може се извършва всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа от 15.01.2021 до 12.02.2021 след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

III. Повторен търг, в случай че имота не се продаде на първия търг, ще се проведе на 02.03.2021 при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг от 19.02.2021 до 26.02.2021 и подаване на същата за участие в повторния търг до 16.00 часа на 26.02.2021-ва година.

За повече информация: 03134/60-03