Кметът на община Сопот внесе в Общинския съвет Докладна записка с предложения за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот. Всяко увеличение на налозите се приема традиционно с недоволство и съпротиви. Но средствата, които постъпват в общинския бюджет от данъци са основен източник на приходи. По тази причина общинската администрация предлага план за корекции, които няма да се усетят драстично от физическите и юридическите лица, но ще увеличат средствата, които могат да бъдат вложени в обществено значими културни, образователни и спортни проекти, подобряване на инфраструктурата, финансово подпомагане на обществения транспорт, продължаване на добрите практики в детските градини и други.
Данък върху недвижимите имоти
Основен източник на приходи в бюджета на общината е данъкът върху недвижимите имоти. Постъпленията от него, заложени в бюджета за тази календарна година, са в размер на 385 000 лв. (120 400 лв. за физически лица и 264 600 лв. за юридически). Към 30.06.2021 г. са събрани 295 495 лв., от които 74 595 лв. са от физически лица (или 62% от заложения план) и 220 900 лв. са от юридическите лица (или 83% от заложения план).
Определените размери за данък върху недвижимите имоти в ЗМДТ са в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота. За 2020 г. в община Сопот размерът на данък върху недвижимите имоти е 1,5 на хиляда върху данъчната оценка за физически лица и 4,00 на хиляда за юридически лица, а за 2021 г. размерът на данък върху недвижимите имоти е 3,5 на хиляда за всички данъчно задължени лица.
В докладна записка до Общинския съвет кметът на община Сопот предлага ставката на данък върху недвижимите имоти да стане 4,5 на хиляда върху данъчната оценка. С така предложената ставка, размерът на облога върху всички недвижими имоти на територията на цялата община би била 494 000 лв. (154 800 лв. за физическите лица и 339 200 лв. за юридическите лица). Това ще увеличи приходите със 109 000 лв.
Данък върху превозните средства
Друг основен източник на приходи за община Сопот е данъкът върху превозните средства. С изменение в ЗМДТ (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) изцяло се промени концепцията за определяне на данъка, по формула включваща два компонента - имуществен и екологичен.
Приходите от този вид данък заложени в Бюджет 2021 са в размер на 475 000 лв. и към 30.06.2021 г. са събрани 309 870 лв., от които 251 200 лв. и са от физическите лица и 58 670 лв. са от юридическите лица. Съгласно предложението за корекция очакваният налог за 2021 г. ще бъде в размер на 560 000 лв. или с 85 000 лв. повече.
В изпълнение на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, днес, 22.07.2021 год., проектът изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот е публикуван на официалната интернет страница на Община Сопот: www.sopot-municipality.com
Всички заинтересовани лица могат да изразят своето мнение в 30-дневен срок. Становищата и предложенията се представят в писмен вид в деловодството на Община Сопот – гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 34, или на електронната поща на Общината – [email protected]
За да имат всички хора достъп до информацията, община Сопот насрочва обществено обсъждане на предложенията, свързани с местните данъци на 28 юли 2021 г., сряда, от 17:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“. Общинската администрация кани и всички членове на Общински съвет-Сопот и в частност представителите на ПК „Бюджет и финанси“.