Вчера в гр. Сопот премина общественото обсъждане на Бюджет 2020. Основната цел, заложена в стратегическия документ, е запазване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове.
Финансовите данни показват, че през 2020 г. утвърдените със ЗДБРБ средства за финансиране на общините като цяло се увеличават спрямо предходната година. Това се дължи на по-високите стандарти във всички делегирани дейности – увеличени са средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и средствата за капиталови разходи.
През изминалите четири години община Сопот извървя труден път, който наложи въвеждане на строга финансова дисциплина, спешно запълване на пробойни в бюджета, намиране на оперативни средства за изплащане на натрупани задължения и лихви. Ситуацията беше изключително тежка за жителите и за градските управници. За щастие доста от натрупаните проблеми намериха своето решение, но това е само началото. Взетите мерки бяха спешни и решиха стари проблеми. Бюджет 2020 е изготвен на база стратегическо планиране и се основава на мерки, които да въведат устойчив план за финансово оздравяване на община Сопот. За да има планиране, трябва да има сигурност на приходите и разходите, прозрачност и добро разпределение на средствата. Това са основните приоритети в Бюджет 2020.
Според Николай Новаков основите са поставени, сега е време за решения, а те са в ръцете на Общинския съвет.
В приходната част на бюджетната рамка за 2020 година са отразени постъпления от централния бюджет, очаквани приходи от местни данъци, такси и цени на услугите и преходните остатъци от 2019 г. Общо приходите за 2020 г. са 12301511 лева, от които 5787681 лева са държавни приходи, а 6513830 лева са местни.
При формиране на разхода на дейностите с държавен характер са разчетени средства от централния бюджет – обща допълваща субсидия и преходния остатък от 2019 г. Стандартите за разходи на делегираните от държавата дейности за 2020г. са завишени в минимални размери във всички дейности.
Разходите за местни дейности са разчетени съобразно размера на очакваните постъпления от собствени приходи, общата изравнителна субсидия, предоставена от централния бюджет за подпомагане на тези дейности и преходния остатък от 2019 г.
За дейност „Чистота“ се планират средства за осигуряване на приетата от общинския съвет план-сметка. Бюджетът предвижда и разходи за дейности, за които не се събират такси, като осветление на улици и площади, текущи ремонти и др. Необходимите средства се осигуряват от общия ресурс на общинските приходи.
За дейности, свързани с функция „Общи държавни служби“, са предвидени общо 1890454 лева, за разходи, свързани с функция „Отбрана и сигурност“ – 175239 лева, за образование – 4332814 лева, за „Здравеопазване“ – 387440 лева, за „Социално подпомагане и грижи“ – 802350 лева, за „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ – 3094754 лева, за „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 1247627 лева, за „Икономически дейности и услуги“ – 236080 лева, за „Разходи некласифицирани в другите функции“ – 134753 лева. Общият размер на разходите е 12301511.
Предстои гласуване на Бюджет 2020 на заседание на Общинския съвет.