На основание чл. 35 ал. 1 и чл.14, ал.2 от Закон за общинска собственост /ЗОС/, чл. 129 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и в изпълнение на Решениe № 131и Решение № 135 на Общински съвет – Сопот, взето с протокол № 23 от редовно заседание, проведено на: 26.01.2021г, Община Сопот обявява продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на Сопот, както следва:


1. Поземлен имот с идентификатор 68080.399.499, находящ се в местност „Бозалан“ – землище на гр. Сопот, с площ 386 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – За земеделски труд и отдих, при начална тръжна цена – 6 370.00лв., цена на тръжната документация - 63.70 лв., депозит за участие в търга в размер на 5 090.00 лв.

Търгът ще се проведе на 10.03.2021 в 10:00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55.

2. Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на самостоятелно помещение с полезна площ 134,64 кв. м., намиращо се в североизточната част на сграда с идентификатор 68080.501.1518.1 – Комплекс за битови услуги / Битов комбинат/ гр. Сопот, ул. „ ген. Карцов“, ул. „ Мир“ и ул. „ Иван Вазов“ одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при начална тръжна месечна наемна цена – 510.00 лв. /без ДДС/, цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 22 032.00 лв. и срок за отдаване под наем - 10 г.

Търгът ще се проведе на 10.03.2021 в 10:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55
Тръжната документация се получава от деловодството на Община Сопот, ет. 1 стая 3 от 12.02.2021г. до 05.03.2021 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.

Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 05.03.2021 год., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.
Депозитът за участие определен за всеки имот се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД и се счита за внесен, като основание за допускане до участие в търга, ако е постъпил в касата или по сметката на общината до 16:00 ч. на последния ден за подаване на тръжна документация.

Оглед на имотите може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 12.02.2021 до 05.03.2021 след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

3. Повторен търг, в случай че имота не се продаде на първия търг, ще се проведе на 23.03.2021 г. при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг от 15.03.2021 г. до 19.03.2021-ва година и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 19.03.2021-ва година.
За справка: 03134/60-03.