Кметът на Сопот предлага освобождаване от наеми до края на годината

Кметът на Община Сопот Деян Дойнов внесе докладна записка в Общински съвет Сопот с предложения за освобождаване от заплащането на наемна цена по действащи

наемни правоотношения на физически и юридически лица - наематели или ползватели на общински нежилищни имоти на територията на Община Сопот, които са

преустановили дейността си вследствие на въведените противоепидемични мерки в условията на извънредна епидемична обстановка, за периода на действие на ограниченията, съобщиха от пресцентъра на Община Сопот. Наемните цени, заплатени за периода на действие на ограниченията, да бъдат прихванати от следващи дължими наеми.

Със Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на МЗ се преустановяват дейности, осъществявани от физически и/или юридически лица в редица обекти, включително в отдадени под наем общински имоти. В тази връзка е възможно за наемателите да възникват сериозни финансови затруднения, особено що се касае дължимите ежемесечни наеми. Община Сопот следва да бъде съпричастна към затрудненията на своите съконтрагенти, независимо че този акт ще има пряко отражение върху приходната част на бюджета.

За да се случи това в срок до 31.12.2020 г. заинтересованите лица трябва да подадат в деловодството на Община Сопот заявление в свободен текст, към което прилагат декларация по образец. Кметът на Общината се произнася по подадените в срок заявления до 15.01.2021 г. с мотивирана заповед, с която приема или отхвърля исканията за освобождаване от заплащане на наемна цена.

"Смятам, че в момента трябва да бъдем съпричастни и да покажем единство в действията си", заяви Деян Дойнов. Предстои решение на Общински съвет Сопот по внесеното предложение.