Регионалната инспекция по околната среда и водите Пловдив съвместно с представители на общината провери на място нерегламентирано струпване на отпадъци в двор на къща в Сопот. Тъй като екоинспекторите нямат правомощия за влизане в частен имот, те направиха огледа от улица „Тана Павлова“ и установиха в двора множество полиетиленови чували, пълни с дрехи, дюшеци, столове.
Инспекторите направиха предписание на кмета на общината да приложи изискванията на Наредба №1 за управление на отпадъците на община Сопот и да уведоми директора на РИОСВ писмено за предприетите действия в 14-дневен срок.
Съгласно Закона за управление на отпадъците контролът върху образуването, събирането, съхраняването, транспортирането и третирането на битовите и строителни отпадъци попада в компетентностите на кмета на съответната община.