Във връзка с новите законодателни промени и в община Сопот предстои да скочат данъците на автомобилите от следващата година. На последното редовно заседание за 2018-та, общинският съвет взе решение относно изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци и такси. В проекта за дневен ред бяха включени докладни записки за даване на съгласие за членство на кмета Деян Дойнов в организацията за управление на туристически район "Долината на розите", провеждане на публичен търг за продажба на моторни превозни средства собственост на общината, приемане на нова численост на дейност "Домашен социален патронаж" и приемана не правилник за организацията и дейността на Общинския съвет. Съветниците разгледаха и докладна за изработване на подробен устройствен план в местността "Малкия друм" за складова и търговска дейност - площадка за складиране на дърва за огрев и дървен материал. Първа точка в проекта за дневен ред бяха питания и отговори на общински съветници до кмета на общината.