Общински съвет Сопот заседава утре На 20-ти април от 13.00 часа в Ритуалната зала в града ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Сопот. От дневния ред е видно, че съветниците няма да решават за бюджет 2016 и на това редовно заседание. Питания към кмета ще направи общинския съветник Марин Бодуров, след което общинския градоначалник ще докладва относно - приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015-2019, приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016 -та,
закриване на звено в дейност "Други дейности по икономиката". В дневния ред са включени още отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на общински обект: Сграда за търговия с кадастрален идентификатор /КИ/ 68080.502.1526.5 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на град Сопот, докладна записка относно предоставяне под наем чрез публично оповестен конкурс на терен с площ от 40 кв.м. за поставяне на преместваем обект (павилион) по смисъла на чл.56 от ЗУТ - за осъществяване на търговска дейност, продажба на закуски, докладна за разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 68080.175.385 по кадастрална карта в местност "Над техникума" за определяне ново предназначение на имота за "обществено обслужване". Вижте и другите точки в дневния ред:
9. Докладна записка с вх.№ 44/08.04.2016 г. – Изменение на Решение №22, взето с поименно гласуване с протокол №5 от редовно заседание на ОбС - Сопот, проведено 25.01.2016 г. за ползване на дългосрочен, целеви, временен, безлихвен заем от Министерство на финансите за плащане на задължения на Община Сопот, възникнали по повод изпълнение на проекти, финансирани по Оперативни програми със средства от ЕС.
Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот
10. Докладна записка с вх.№ 45/08.04.2016 г. – Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сопот с проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОП РЧР), Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", Инвестиционен приоритет №3: "Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес". Специфична цел 1 към ИП 3: "Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване", Процедура "ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ - BG05M90P001-2.002 "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ".
Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот
11. Докладна записка с вх.№ 46/11.04.2016 г. – Обявяване на имот с идентификатор 68080.175.383 с площ 105 кв.м., местност "Над техникума" по КККР на гр. Сопот от публична - в частна общинска собственост, и приемане и одобряване на пазарна оценка на имота.
Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот
12. Докладна записка с вх.№ 48/13.04.2016 г. – Разкриване на 16 нови щата в дейност "Чистота" във връзка със стартиране самостоятелното извършване от Общината на услугите сметосъбиране и сметоизвозване.
Докладва: Деян Дойнов – Кмет на Община Сопот
13. Докладна записка с вх.№ 49/14.04.2016 г. – Определяне на позицията на община Сопот и даване на мандат за начина на гласуване на представителя на общината в общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 27.04.2016 г. с предварително обявен дневен ред в писмо с изх.№ АВК-02-12/15 г.#16 от 29.03.2016 г. и наш вх.№В-103/30.03.2016 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "В и К" ЕООД – Пловдив
Докладва: Мариана Кацарова – Председател на ОбС – Сопот
14. Питания, и предложения на граждани.