Кметът на Сопот Деян Дойнов отново кани жителите на общината да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг в размер на 1 200 000 лева. Средствата ще бъдат инвестирани в преустройство на централния площад. Проектът включва изграждане на парк, пешеходни зони, сухи фонтани, сцена на открито, рехабилитация на съществуващи настилки и други.

"Към момента центърът се намира в незадоволително състояние, а площадът е своеобразната визитна картичка на града. За да реновира и преустрои централната градска част, през 2018-та година общината кандидатства за отпускане на средства по Държавен фонд "Земеделие", мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" по програмата за развитие на селските райони за периода 2104-2020. Общината не попадна в обхвата и проектното предложение не получи финансиране",

е посочил кметът Деян Дойнов в предложението си и докладната записка до Общинския съвет.
Той е предложил максималният размер на дълга от фонд ФЛАГ да бъде 1,2 млн. лева, а срокът за погасяване до 240 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. Източници за погасяване на главницата ще бъдат собствени бюджетни средства.

Публичното обсъждане ще се проведе на 19-ти октомври от 17:30 часа на площад „Иван Вазов“ в Сопот.