Зам.-кметът на Сопот Николай Новаков представи съкратен отчет на бюджета за 2020-та година. Той отбеляза, че както отчета, така и бюджета се подчиняват на основните финансови закони за балансираност.

"Малко сме хората, които знаем как се осигуряват средства. Подготвили сме информационен лист и всеки, който желае може да се запознае с отчета на бюджета за 2020-та година. За мен е по-притеснителен, така наречения политически акт в Общината. През последните 5 години е важно да си дадем отговор дали искаме да бъдем обединени или разединени. От 3 години Сопот може сам да се справи с бюджета. Той е независим от други източници освен от държавните", каза Новаков и добави, че както на национално ниво, така и на местно липсва дебатът, а няма как да се направи следващия бюджет, ако няма анализ на отчета за миналата година.

По време на обсъждането не бяха зададени въпроси и не бяха изказани мнения. Председателят на Общинския съвет Нели Пенева каза, че в тяхното деловодство няма постъпили мнения и въпроси относно отчета. Той е бил публикуван а 18.08.21 и е разработен съгласно Закона за публичните финанси. Годишният отчет предстои да се гледа от Постоянните комисии към местния парламент.

От информационния лист на ръководството на Общината е видно, че изпълнението на приходната част в местни дейности при уточнен годишен план в размер на близо 8,8 млн.лв, възлиза на близо 3,5 млн.лв или в относителен дял 40%. В приходите за местни дейности се включват трансферите за местни дейности и собствените приходи, които Общината събира, като тяхното изпълнение към 31-ви декември 2020-та е 86 %.

При извършване на разходите е съблюдавано ефикасно и икономично използване на бюджетния ресурс. Изпълнението в частта местни дейности при уточнен годишен план 8,5 млн.лв, възлиза на малко над 3,2 млн.лв, което е 39 %.

Сумата на просрочените вземания на Общината към 31.12.20 е 762 414 лева, а на просрочените задължения 110 118 лева, което е сравнително по-малко в сравнение с размера им към 31.12.19 година.

Остатъчният размер на дълга към края на миналата година е 2 980 874 лева, в това число 800 000 лева временен безлихвен заем от Министерството на финансите.

През 2020-та година Община Сопот е участвала в 5 проекта, които са били съфинансирани от Европейския съюз.
Вижте още в интервюто със зам.-кмета на Сопот Николай Новаков: