По предложение на общинския съветник Любомир Джапаров членовете на комисията по "Бюджет и финанси" и ПК „Образование, култура, здравеопазване, социални и младежки дейности, вероизповедания, интеграция на малцинствата, спорт, туризъм“ към ОБС Сопот взеха решение докладната записка за финансовия отчет на болницата да бъде разгледана на заседание на всички комисии."Отново в отчета е отразена загуба за над 100 000 лева. А в същото време паричният поток е близо половин милион лева и защо не се плащат дълговете към Общината. На кого да ги задам тези въпроси. Пред принципала се представя доклад от управителя, а такъв няма. Има спад на разходите за материали и външни услуги, а трудовите скачат с 60%", заяви Джапаров по време на заседанието на ПК по "Бюджет и финанси" и на комисията по Здравеопазване. Той предложи да се изпрати писмо, в което да се отрази, че трябва да има представител на болницата и да се предостави подробна разбивка за приходите и разходите.Зам.-кметът Николай Новаков коментира, че от болницата са изпратили писмо с искане за разсрочване на задълженията към Общината.