Силно притеснен, че болница „Иван Раев“ практически е без управител, рано тази сутрин Фратьо Куртев, общински съветник от групата „Бъдеще за община Сопот, внесе докладна записка в Общинския съвет, се посочва в прессъобщение до медиите. Той призовава за спешни и адекватни решения, които да бъдат взети до края на работния ден. Куртев е изразил своето недоумение и възмущение заради липсата на инициативност от страна на другите общински съветници по темата с болницата.

Според г-н Куртев може да бъде взето решение за изменение на точка 2 на Решение №97 на Общинския съвет от 22.10.2020 г. по следния начин: „Възлага на Кмета на Община Сопот да сключи Допълнително споразумение към Договора за управление на сегашния Управител, с което да се удължи срока на Договор №Д-41 от 20.11.2014 г. до 90 /деветдесет/ дни, съгласно Приложение №1“. По този начин ще се осигури гратисен период от три месеца, в който ще има достатъчно технологично време за провеждане на нов конкурс за директор. Така медицинското заведение няма да остане без управител и правата на пациентите и персонала ще бъдат защитени.

Докладната записка на Фратьо Куртев предвижда още Общински съвет Сопот, с оглед защита на особено важни обществени интереси и недопускане на значителни и труднопоправими за „Многопрофилна болница за продължително лечение „Иван Раев“ – Сопот“ ЕООД, които биха възникнали при липса на управител и на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, да допусне предварително изпълнение на предложеното решение.