Общински съвет Сопот заседава днес

Кметът на община Сопот Деян Дойнов ще предложи на общинския съвет да вземе решение относно изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци.

В мотивите си към докладната записка, кметът посочва, че основен приходо източник в бюджета е данъка върху недвижимите имоти. За 2019 -та постъпленията от този данък са в размер на близо 343 хиляди лева. Към настоящия момент размерът на данъка върху недвижимите имоти е 1,5 на хиляда върху данъчната оценка за физически лица и 4,00 на хиляда за юридическите лица.

" Трябва да се отчете, че съществуват законодателни облекчения и освобождаване от заплащане на данък върху недвижимите имоти на определена категория лица и обекти, които не са в компетенциите на общинския съвет да определя, но в същото време са една голяма сума от собствени приходи, които не постъпват в бюджета", пише още в мотивите си кметът на Сопот.

В тази връзка се предлага ставката на данъка върху недвижими имоти да стане 3, 5 на хиляда върху данъчната оценка, което ще намали облогът върху всички имоти с около 89 076 лева.

Освен това в проекта на докладната се предлага увеличение от 2, 5 % на 3% на данъка върху придобиване на имущества по дарение и възмезден начин.

Планираните постъпления от предложените промени на местни данъци ще бъдат отразени в проекта за бюджет за следващата година.