ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ЗА ПОЕМАНЕ НА
ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
ОТ ОБЩИНА СОПОТ
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На основание чл.15, във връзка с чл.4 ал.2 от Закона за общинския дълг
Общинска администрация – Сопот кани всички граждани, обществени
организации и юридически лица от общината да участват в публично
обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за рефинансиране
краткосрочен дълг поет с решение № 12 от 17.12.2019г. на Общински съвет
Сопот.
1.Максимален размер на дълга -500 000 лв. (петстотин хиляди лева);
2. Валута на дълга - лева (BGN);
3. Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
4. Цел на дълга - рефинансиране на съществуващ краткосрочен дълг по
договор за банков заем. Заемът по този договор, в размер на 500 000 лв., бе
предназначен за финансиране на текущи разходи, в т.ч. капиталови разходи,
поради недостиг на средства, възникнал при временен касов разрив на бюджета на
общината.
5. Срок за погасяване на дълга – 05.01.2023 г.
6. Условия за погасяване на дълга - учредяване на залог върху настоящи и
бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на
община Сопот, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните
финанси и бюджетните взаимоотношения на община Сопот по чл. 52, ал. 1, т. 1,
буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по
банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също
са обект на особен залог.
7. Място и дата на провеждане на обсъждането – 05.03.2020 г. (четвъртък)
от 17.00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ – Сопот.
ДЕЯН ДОЙНОВ
Кмет на Община Сопот