Община Сопот обяви конкурс за заемане на длъжността директор на Къща музей "Иван Вазов" Сопот. Характерът на работа включва организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Къщата музей. Правоотношението е срочно – за 5 години, съгласно изискванията на чл. 28, ал. 6 от ЗКН.Публикуваме условията за участие в конкурса:


І. Изисквания за заемането на длъжността:


Минимални изисквания:

- Образование – висше, образователно квалификационна степен – магистър

- Професионално направление – българска филология, история и археология.

- Професионален опит – 3 (три) години в областта на съответното професионално направление


Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство:

- Присъдени научни степени

- Опит в областта на музейното дело и културата

- Участие в разработването и реализацията на програми и проекти

- Чуждоезикова подготовка

- Компютърна грамотност

- Организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност


ІI. Начин за провеждане на конкурса:

- Защита на концепция за дейността и развитието на Къща музей „Иван Вазов” – гр. Сопот за период от 5 (пет) години, подробно разработена за първата от тях

- Събеседване


ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

- Заявление за участие в конкурса (по образец)

- Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага)

- Копие от документ, удостоверяващ трудов стаж

- Копие от документ за завършено образование

- Професионална автобиография

- Медицинско свидетелство при прекъсване на трудовата дейност за повече от 3 месеца

- Концепция за дейността и развитието на Къща музей „Иван Вазов” – гр. Сопот за петгодишен период, като подробно е разработена за първата от тях в 7 (седем) екземпляра в запечатани, непрозрачни и ненадписани пликове. Концепцията съдържа:


- Анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;

- Тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;

- Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;

- Мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научноизследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;

- Етапи на реализация на концепцията


IV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:


Документите се подават в деловодството на Община Сопот, стая № 3, етаж 1, до 17:00 часа на 20.06.2022 г. включително.Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно). При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.


Лице за контакти – Надежда Цонкова–Мл. експерт ЧР и ТРЗ тел. 031346003, в. 16


Място за обявления: Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати и съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на Община Сопот, ул. „Иван Вазов” № 34, както и на интернет страницата на Община Сопот: www.sopot-municipality.com