Общински съвет Сопот
откри процедура за набиране на кандидати за Съдебни заседатели
в Районен съд Карлово с мандат 2019-2023 година
Крайният срок за кандидатстване е 30.09.2018 година
Пълна информация за процедурата, кандидатите могат да намерят на сайта
на община Сопот и в деловодството на общинския съвет
За повече информация: 0887 357 419