На основание чл. 35 ал. 1 от Закон за общинска собственост / ЗОС/, чл. 130 ал. 1 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС, и в изпълнение на Решениe № 31; 32; 36 на Общински съвет – Сопот, взето с протокол № 9 от редовно заседание, проведено на: 17.03.2020 г.

Община Сопот ОБЯВЯВА

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот и с. Анево, който ще се проведе на 09.06.2020 г. в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на община Сопот, ул. ”Ив. Вазов”№ 55, както следва:

1. ПИ с идентификатор 68080.406.247, находящ се в местност „Яса тепе“ – землище на гр. Сопот, с площ 355 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – Нива, при начална тръжна цена – 3 120.00лв., цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 2 490.00 лв., час на търга – 10:00 ч.

2. ПИ с идентификатор 68080.406.261, находящ се в местност „Яса тепе“ – землище на гр. Сопот, с площ 553 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – Лозе, при начална тръжна цена – 4 860.00лв., цена на тръжната документация - 48.60 лв., депозит за участие в търга в размер на 3 880.00 лв., час на търга –10:30 ч.

3. ПИ с идентификатор 68080.399.329, находящ се в местност „Бозалан“ – землище на гр. Сопот, с площ 479 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – За земеделски труд и отдих, при начална тръжна цена – 7 900.00 лв., цена на тръжната документация - 79.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 6 320.00 лв., час на търга –11:00 ч.

4. ПИ с идентификатор 00480.9.9, находящ се в с. Анево, местност „Исакът“ – землище на с. Анево, с площ 2 373 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – Ливада, при начална тръжна цена – 3 916.00 лв., цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 2 350.00 лв., час на търга – 13:00 ч.

5. ПИ с идентификатор 68080.406.246 находящ се в местност „Яса тепе“ – землище на гр. Сопот, с площ 481 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – Нива, при начална тръжна цена – 4 250.00 лв., цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 3 400.00 лв., час на търга – 13:30 ч.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Сопот, ет. 1 стая 3 от 15.05.2020 г. до 05.06.2020 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.

Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 05.06.2020 год., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.

Депозита за участие определен за всеки имот се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД и се счита за внесен, като основание за допускане до участие в търга, ако е постъпил в касата или по сметката на общината до 16:00 ч. на последния ден за подаване на тръжна документация.

Оглед на имотите може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 15.05.2020 г. до 05.06.2020 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

II. Повторен търг, в случай че имота не се продаде на първия търг, ще се проведе на 23.06.2020 г. при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг от 15.06.2020 г. до 19.06.2020 г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 19.06.2020 г.