Община Сопот обяви продажба на няколко поземлени имоти, които са частна общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване. Продажбата е въз основа на везти решения на Общинския съвет, както следва
1. ПИ с идентификатор 00480.406.94, находящ се в местност „Яса тепе“, с площ 956 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – Лозе, при начална тръжна цена – 12 620 лв., цена на тръжната документация – 126,20 лв., депозит за участие в търга в размер на 8 835,00 лв.
Търгът ще се проведе на 07.09.2021г. в 10:00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55
2. ПИ с идентификатор 68080.404.259, находящ се в местност „Корията“ – землище на гр. Сопот, с площ 254 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – Нива, при начална тръжна цена –
3 350.00лв., цена на тръжната документация – 48,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 2 345.00 лв.
Търгът ще се проведе на 07.09.2021г. в 10:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55
3. Сграда с идентификатор 68080.503.717.4, находящ се в гр. Сопот ул. „ Иван Вазов“ № 72, с площ 57 кв. м.; предназначение – сграда за търговия; при начална тръжна цена – 8 185,00 лв., цена на тръжната документация – 81,85 лв., депозит за участие в търга в размер на 5 730,00 лв.
Търгът ще се проведе на 07.09.2021 г. в 12:00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55
IІ. Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на:
1. Сграда - с идентификатор 68080.501.1518.15 със застроена площ 93 кв. м., брой етажи – един, предназначение – сграда за обществено хранене, попадаща в общински имот 68080.501.1518; при начална тръжна месечна наемна цена – 610.00 лв. /без ДДС/, цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 10 000,00 лв. и срок за отдаване под наем - 10 г.
Търгът ще се проведе на 07.09.2021г. в 11:00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55
2. Терен публична общинска собственост за поставяне на временно преместваемо съоръжение /ВПС/ по одобрена схема по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, за осъществяване на търговска дейност на територията на Община Сопот. Теренът с площ 12 кв. м., попада в ПИ с идентификатор 68080.174.268. Начална тръжна месечна наемна цена – 86.00 лв. /без ДДС/, цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 1 032 лв. и срок за отдаване под наем - 3 г.
Търгът ще се проведе на 07.09.2021г. в 11:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55
Тръжната документация се получава от деловодството на Община Сопот, ет. 1 стая 3 от 04.08.2021г. до 31.08.2021 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.
Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 31.08.2021 год., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.
Депозита за участие определен за всеки имот се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД и се счита за внесен, като основание за допускане до участие в търга, ако е постъпил в касата или по сметката на общината до 16:00 ч. на последния ден за подаване на тръжна документация.
Оглед на имотите може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 04.08.2021 г. до 31.08.2021г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.
III. Повторен търг, ще се проведе на 20.09.2021 г. при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг от 13.09.2021 г. до 17.09.2021г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 17.09.2021 г.