Комисията за борба с противобществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сопот излезе с призив по повод Международния ден на толерантността.

" Отговорност на нашето общество е да изградим добра среда за нашите деца, да им осигурим добро бъдеще и да ги възпитаваме в устойчиви ценности. Децата нямат нужда от „етикети“, а от крила и подкрепа, за да развият възможностите си", е призивът на местната комисия в Сопот.

На 16 ноември се отбелязва Международният ден на толерантността. През 1996 година, Общото събрание на ООН призовава страните членки, да почитат датата за ден на толерантността, като с дейности да разпространяват идеята за разбирателство между народите. Именно на 16 ноември 1995 година, държавите-членки на ЮНЕСКО приемат Декларацията за принципите на толерантността. ООН поставя началото на кампания за разпространение на равенството, подобряването на условията на живот, отричането на дискриминацията. На 19 ноември отбелязваме Световния ден за борба с насилието над деца.

Статистиката сочи, че 95% от децата - насилници са били обект на насилие преди това, че 80% от злоупотребяващите деца с психоактивни вещества също са малтретирани, 95% от проституиращите в детството са били сексуално насилвани, а 78% от настанените в затвора са приживявали като малки някаква форма на насилие. Това означава, че всичко е в нашите ръце и, ако допуснем увеличаване на броя на засегнати деца и не положим всички усилия да се справим в с регистрираните случаи, се проваляме като общество.

"Децата не са „наши“ и „чужди“, децата не са „послушни“ и „непослушни“, „умни“ и „глупави“, „мързеливи“ или „талантливи“. Те са такива, каквито им покажем, че могат да бъдат",заявиха от комисията.

Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Сопот (МКБППМН) е утвърдила принципи и методи на работа, които отговарят на потребностите на децата. Част от дейността е водене на точна статистика и справки, изготвени съвместно с други институции, за регистрирани нарушения или проява на тревожно поведение. Това не са просто данни, това са човешки съдби, които изискват внимание и отговорно поведение, защото споделеното мнение на членовете на комисията е, че днес чертаем нашето бъдеще. Комисията постоянно търси пълноценно взаимодействие с другите институции, отговорности и ангажименти за трайно позитивно решаване проблемите на децата и техните семейства, в контекста на международните и европейските норми, стандарти и общочовешки ценности и морал.

Едно от големите предизвикателства пред образователната система и пред комисиите за борба с противообществените прояви е задържането на децата в училище. За 2019 година МКБППМН към Община Сопот е разгледала и предприела действия при 1 подобен случай. Проведени са 11 работни срещи с училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители за обсъждане на казуси, по време на които бяха разгледани случаи на проблемно поведение на ученици, нередовно посещение на учебни занятия и превенция на противообществени прояви. Осъществени са срещи с родители, разговори със заместник-директори по учебна дейност и консултации с педагогически съветник.

За 2019 година на територията на община Сопот няма регистрирани деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или попечителство. Проведени са превантивни и образователни програми по различни теми, сред които „Права и отговорности на малолетни и непълнолетни. Последиците от престъпленията“ с участието на 158 деца под 14 годишна възраст, „Права и задължения на гражданите; противодействие на противообществените появи при малолетни и непълнолетни“ с участието на 51 деца под 18 годишна възраст, „Онлайн тормоза, като форма на насилие върху личността“ с участието на 48 деца под 18 годишна възраст, „Аз съм добър, ти си добър“ – дни на толерантност“ с участието на 20 деца под 18 годишна възраст и Международен ден за борба срещу СПИН с участието на 50 родители. За проява на асоциалното поведение има различни причини, които могат да бъдат свързани с насилие, тормоз, употреба на наркотични вещества, алкохол и тютюневи издалия. За 2019 година МКБППМН към Община Сопот проведе среща на тема „Справяне с агресията – модел на поведение“ с участието на 74 деца под 14 годишна възраст, срещи на тема „Превенцията на употребата на наркотични вещества, алкохол и тютюнопушене. Дизайнерски дроги“ с участието на 158 деца под 14 години и 255 деца под 18 годишна възраст, среща за превенция на сексуална експлоатация и трафик на хора „Мога ли да казвам „Не“ с участието на 68 деца под 18 годишна възраст и още здравни, културни и спортни срещи, сред които Общински турнир по мини волейбол, Турнир по волейбол на открито, Общински футболен турнир за деца, Турнир по тенис на маса. Рисковете, които крие Интернет, бяха тема на срещи под надслов „Дигитално гражданство-превенция на злоупотребата в онлайн пространството „Аз и интернет“, в които взеха участие 30 родители, 48 деца под 14 годишна възраст и 150 деца под 18 годишна възраст. Насилието поражда насилие затова темите за взаимоотношенията между възрастни, тормоза между възрастни и насилието и тормоза в училище бяха най-широко посетени от участници.