ВМЗ Сопот обяви провеждане на конкурс за възлагане на СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ НА „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД.

Във връзка с чл. 56, ал. 1 от Колективния трудов договор на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – гр. Сопот, и на основание чл. 61, ал. 1 и 2 от Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, е утвърдена конкурсната документация и е наредено:

1. Да се проведе конкурс за възлагане на специализиран превоз на работници и служители на „Вазовски машиностроителни заводи” („ВМЗ“)ЕАД по маршрутни линии както следва:

За първа, втора и редовна смяна

- Сушица, Карлово – площадка Сопот;

- Климент, Каравелово, Богдан, Московец, Анево – площадка Сопот;

- Соколица, Ведраре, Г. Домлян, Куртово, Васил Левски -– площадка Сопот;

- Войнягово, Дъбене – площадка Сопот;

- Слатина, Столетово, Иганово – площадка Сопот;

- Клисура, Розино, Хр. Даново, Кърнаре, Певците,– площадка Сопот;

- Бегунци, Домлян, Пролом, Баня – площадка Сопот;

- Хисар, Михилци, Песнопой – площадка Сопот.

За първа, втора и редовна смяна

- Сушица, Карлово, Сопот, Анево, Иганово – площадка Иганово;

- Климент, Каравелово, Богдан, Московец – площадка Иганово;

- Дъбене, Войнягово – площадка Иганово;

- Копривщица, Клисура, Розино, Певците – площадка Иганово;

- Слатина, Столетово, Хр. Даново, Кърнаре – площадка Иганово;

- Песнопой, Баня, Пролом, Бегунци, Домлян, Ведраре, Г. Домлян, Марино Поле, Соколица – площадка Иганово;

- Калофер, Куртово, Васил Левски – площадка Иганово

- площадка Иганово – вътрешнозаводски.

Участниците в конкурса могат да участват за всяка една от маршрутните линии по отделно или за всички заедно.

а) гаранция за участие – 7000.00 лв., внесена в левове по сметка BG76FINV91501000002216 б. код FINVBGSF при “ПИБ” гр. Карлово до 16.00 часа на 28.03.2022 г. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред посочени в тръжната документация;

б) конкурсна документация се получава от деня на публикуване на обявата до деня, предхождащ конкурса от Деловодството на “ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот срещу представена квитанция за закупуване на същата;

в) размер на таксата за закупуване на конкурсните книжа – 500,00 лв., по сметка BG76FINV91501000002216 б. код FINVBGSF при “ПИБ” гр. Карлово;

г) участниците в конкурса трябва да подадат необходимите документи, предвидени в конкурсната документация и предложенията си за цената в лева на 1/един/ километър (пълен и празен курс), придружена от икономическа обосновка – калкулация и срок на действие на предложената цена в запечатан непрозрачен плик до 16.00 часа на 28.03.2022 г. в деловодството на „ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот. В случай, че документите бъдат подадени чрез куриерски фирми или пощенски услуги, същите следва да са получени в дружеството до 16,00ч. на 28.03.2022г.;

д) време за провеждане на конкурса – на 29.03.2022 г. в 10.00 ч.;

е) място за провеждане на конкурса – Заседателна зала в сградата на Управление на “ВМЗ” ЕАД в гр. Сопот, ул. “Иван Вазов” №1.