Общо 27 общини имат коефициент на безработица под 4% през 2019 г. Под 2% е официалната безработица в Столична община и Божурище. След тях се нареждат общините Стара Загора, Челопеч, Пловдив, Варна и Сопот с безработица под 3% през 2019 г. В 16 общини коефициентът на безработица остава над 30%.
От НСИ съобщават, че като цяло за страната наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. намаляват с 1.0%, спрямо края на септември 2019 г., като достигат 2.29 милиона. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 11.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - със 7.4%, и „Административни и спомагателни дейности“ - с 2.2%. Най-голямо увеличение на наетите е регистрирано в сектор „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 1.6%.

Общините с най-висока заплата в България не са в големите областни центрове. Лидерите по доходи са малки населени места, в които има големи предприятия -основно в областта на енергетиката и добивната промишленост. Заключението е на експерти от Института по пазарна икономика.