Орязват болничните от личния лекар наполовина Личните лекари ще могат да изписват болничен до 7 дни непрекъснато, а не както е досега – до 14 дни.
Това е една от мерките, които предлага правителството в Анализ на причините за нарастване на изплатените от осигурителите и от държавното обществено осигуряване обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване за периода 2016-2019 година.
Освен това той ще изписва листове за не повече от 20 дни с прекъсване в рамките на една календарна година
Лекарските комисии по решение на ТЕЛК пък ще изписват еднократно до 20 дни, вместо сегашните 30, а тези от 180 ще бъдат намалени на 120.
„След изтичане на 120 дни непрекъснат отпуск или 240 дни с прекъсване в две предходни календарни години и в годината на боледуването, при необходимост от продължаване на временната неработоспособност – след решение на ТЕЛК“, пише в мотивите. Предлага се да не се разрешава ползването на отпуск за временна неработоспособност непрекъснато за повече от 360 дни.
Държавата няма да плаща болничният, ако болният не се яви, а е призован за повторна проверка в ЛКК.
При профилактични прегледи пък няма да се издават болничен. „В тези случаи лекарят, който прави прегледа, изследването или консултацията, да издава служебна бележка на осигурения, в която да отразява часа на явяването и часа на приключването на изследването“, пише още в анализа.
Работодателите да бъдат включени в процеса на контрола, предвид обстоятелството, че те много по-добре познават своите работници и служители и могат да подпомогнат процеса с допълнителна информация за обичайното поведение и отношение към работата на съответното лице, пише още в документа.В тази връзка се предлага и те (работодателите) да бъдат включени в интегрираната информационна система, за да получават информацията за временната неработоспособност на своите подчинени в реално време и да могат да предоставят информация от своята компетентност обратно към контролните органи в случаите, когато техни подчинени попаднат в извадка за текущ контрол или самите те преценят, че имат основание да обжалват болничния лист.
Друго предложение предвижда болничният лист да се подписва и от лекар, с който работодателят има сключен договор.
Допълнителен контрол може да се осигури и чрез регламентиране на възможност за работодателя да сключи договор с лечебно заведение, в което да изпраща за повторна експертиза своите служители (с тяхно съгласие), при съмнение че болничните листове са фалшиви.