Служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионалната лаборатория - Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверка по сигнал на гражданин за замърсяване на река Стряма от розоварна в Слатина.
В момента на проверката не е било установено заустване на отпадъчни води, но ясно имало следи от замърсяване в дерето край предприятието.
В хода на проверката е било установено, че има два нерегламентирани отвора, но те са били ликвидирани до приключване на проверката, като и една тръба за заустване на отпадъчни води, на която е била ограничена възможността за евентуален теч. Това съобщиха от пресцентъра на РИОСВ Пловдив.

На дружеството са били дадени предписания с технически мерки за трайно решаване на проблема, както и замърсеният участък от дерето да се почисти.

РИОСВ – Пловдив ще извърши последваща проверка за изпълнение на предписанията.
При огледа на площадката на предприятието е бил открит незаконен сондаж без действащо разрешително за водовземане по Закона за водите, оборудван с потопяема помпа, която в рамките на проверката е била демонтирана.
Взети са били водни проби от повърхностните води преди и след мястото на заустване, които ще се анализират по показателите температура, активна реакция рН, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност на кислород, БПК, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор, ортофосфати, растителни масла.