Във връзка с наводнението на населените места по поречието на река Стряма, вследствие на което възникна усложнена обстановка с влошен риск от разпространение на заразни заболявания и инфекции сред населението и писмо на РЗИ Пловдив с мерки, които следва да се предприемат, уведомяваме населението за следното:
Задължително използване на лични предпазни средства – предпазно облекло, маски, ръкавици от лицата при разчистване, при изнасяне на умрели животни, наводнени храни или други вещи, които биха се указали потенциални източници на зараза или причина за възникване на епидемия, както и при извършване на дезинфекционни дейности;
При нараняване на целостта на кожата задължително да се извършва почистване и обработка на раната, за да се предотврати инфекция;
РЗИ Пловдив препоръчва течащата вода от централни и местни водоизточници да се използва само за битови цели, а за пиене и приготвяне на храна – само бутилирана минерална или трапезна вода или такава, осигурена от цистерна;
Водата, добита от кладенци и сондажи на територията на частни имоти, също да не се използва за пиене и приготвяне на храна .
Забраната ще продължи до получаване на трайни последователни лабораторни резултати, съответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.