Местният законодателен орган прие годишния отчет за
изпълнението на Бюджет 2020 на Общината, представен от заместник-
кмета инж. Стойо Карагенски. „Бюджет 2020, приет с Решение
73/13.02.2020г. на Общински съвет Карлово, е в размер на 40717448
лева. В резултат на промените, уточненият план на приходите в края на
миналата година е 49552472 лева. Към 31.12.2020г. общо приходите на
Общината са изпълнени на 84%“, поясни заместник-кметът. Той
представи подробно приходите за делегирани от държавата дейности,
приходите с местен характер, данъчните и неданъчни постъпления.
Взаимоотношенията между Централния бюджет и Община Карлово са
изпълнени на 100%. Бе дадена и информация за разходите на Общината
за изпълнение на проекти по оперативните програми на Европейския
съюз.
С поименно гласуване за управител на „Медицински център I –
Карлово“ ЕООД бе избран д-р Атанас Юнаков, който спечели конкурса,
обявен от ОбС. Медицинският център, който доказа ползата от своето
съществуване, в момента финансово стои изключително добре, каза д-р
Юнаков и специално благодари на екипа, работещ в здравното
заведение.
ОбС утвърди мрежата от училища и детски заведения в община
Карлово за учебната 2021/2022 година и прие списъци на защитени и на
средищни детски градини и училища за предстоящата учебна година.
Общинският съвет даде съгласие, считано от 1 септември тази
година, да бъдат създадени Центрове от семеен тип за настаняване на
пълнолетни с умствена изостаналост и на пълнолетни с психични
разстройства. С разкриването на тези два центъра Община Карлово вече
ще предлага всички видове социални услуги.
Всички решения, приети на редовното заседание на 26 август, ще
бъдат публикувани на официалната Интернет страница на Община
Карлово в законоустановения срок.
ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА КАРЛОВО