Манол Христов от Карлово е на 34 години. Той е семеен и има дете на 4 години. Успешно ръководи семейният бизнес. Средното си образование е завършил в ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ в Карлово, специалност „Студена обработка“, а висшето образование, специалност „Счетоводство и контрол“, във Варненския Свободен университет „Черноризец Храбър“.

През 2005-та година с баща си Васил Христов създават дружеството „Мони-83" ООД, като приемник на дотогава действащата фирма ЕТ „Мони-83 Васил Христов“. Синът Манол Христов и до момента работи като управител. Фирмата се намира в карловското село Богдан.
Господин Христов, през последните години „Мони-83“ се открои като едно от бързо развиващите се предприятия в региона, пример за високи технологии и експортни успехи. Как постигате това?
- Всичките ни успехи са резултат от упоритата работа на целия екип на компанията. Голям принос имат и изпълнените проекти с европейско финансиране. В резултат на няколко реализирани проекта по програмите „Конкурентоспособност“ и „Иновации и конкурентоспособност“ закупихме модерно високотехнологично оборудване, което ни позволява да извършваме голям брой сложни металообработващи операции с безукорно качество. Това ни превърна в предпочитан партньор за много компании на външния пазар. За тях произвеждаме както крайни изделия, така и широк асортимент от детайли. Ключово за успехите, за които говорите, е, че се стремим да спазваме водещите международни тенденции в нашия сектор и бизнеса като цяло. С оглед на това, в момента сме насочили фокуса си към иновациите и ресурсната ефективност.
Говорейки за иновации и ресурсна ефективност, разбрахме, че тъкмо такъв е последният изпълняван от вас проект. С какво е по различен от останалите проекти, които сте реализирали до момента?
- Както и другите ни проекти, и настоящият е подчинен на стремежа да подобрим основните процеси в предприятието, в случая разкроя или т. нар. рязане на метали. Различното тук е, че говорим не просто за закупуване на модерно оборудване за разкрой, с което да повишим качеството и производствения си капацитет. По проекта внедрихме иновативна технология, която освен че е иновативна в нашия сектор, е пилотна за България. Такова беше и наименованието на финансиращата процедура – BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“. Внедряваната от нас технология комбинира в една машина разкрой на листов материал, тръби и профили, което позволява да елиминираме много от процесите, които извършвахме до момента при разкроя на материала. В момента например осъществяваме разкроя на една тръбна конструкция със сложна геометрия само с три машини, докато преди това ставаше с осем машини. Посоченото прави процеса много по-производителен и прецизен.
Как тази технология допринася за ресурсната ефективност, за която говорите?
- Комбинираната технология за разкрой има редица положителни ефекти в посока ресурсна ефективност - намаляване на генерирания отпадък, на влаганите суровини и на опасни химични вещества. Машината вече работи от няколко месеца в компанията ни и ефектите вече освен прогнозни, са напълно реални и измерими. Технологичният отпадък сега е близо 3 пъти по-малко. Сведохме до минимум и заваряването на детайлите, а оттам и отделяните заваръчни газове. Елиминирането на шлайфането, фрезоването и пробиването намали зацапването на детайлите, което доведе до използването на много по-малки количества опасни химични вещества влагани за обезмасляване, фосфатиране и др. Огромен е ефектът за спестяване на суровини. Само за един лот от 600 изделия тръба сега ни е необходимо с около 130 кг по-малко количество суровина. Това води до тонове спестена суровина на годишна база.
Как посочените спестявания допринасят за опазването на околната среда?
- С изпълнения проект компанията ни ясно отстоява намерението си да изпълнява дейността си с минимален натиск върху околната среда и да работи в съответствие с принципите на кръговата икономика за устойчиво влагане на ресурси и намаляване на отпадъка. В този контекст, изключително се гордеем, че внедряването на новата технология ни позволи да преминем към най-високото ниво на йерархията за управление на отпадъците, а именно тяхното предотвратяване. Това безспорно е най-големият принос от закупуването на технологията в посока опазване на околната среда.
Доколко приноса към устойчивото развитие и опазването на околната среда са фактори, които се оценяват високо от международните Ви партньори?
- Ясно заявената и отстоявана отговорност към опазването на околната среда все повече става основен компонент от корпоративния профил на една компания. Особено когато говорим за външния пазар, вече се подразбира, превърнало се е в изискване и очакване една сериозна компания да поема своята отговорност към околната среда. Затова използването на ресурсно ефективни технологии и прилагането на високи изисквания и стандарти за намаляване на вредните въздействия върху околната среда към производството на „Мони-83“ е и ще продължава да бъде високо ценено от нашите международни клиенти и партньори.