Общински съвет Карлово проведе първата си редовна сесия Местният парламент реши да бъдат създадени девет постоянни комисии към него:по "Бюджет и финанси", "Стопанска и инвестиционна дейност, разпореждане и управление на общинско имущество, земеделие и гори", "Оперативни програми и фондове на Европейския съюз", "Строителство, благоустройство, транспорт и съобщения", "Административни и правни въпроси", "Образование, култура, вероизповедания и наименования", "Здравеопазване, социални дейности и екология", "Туризъм, спорт и младежки дейности", "Проверка за установяване на конфликт на интереси". Бяха определени числеността и състава им. Освен това общинските съветници гласуваха и кои ще бъдат председатели на ПК. За заместник председател на ОбС Карлово след таен вот бе избрана Анастасия Чолакова от МК "Обединени за нашата община". Старейшените не приеха предложението на общинския съветник Тодор Диклиев от МК "Възраждане на нашата община", местния парламент да има трима зам.председатели, а решиха той да остане с двама. Освен Чолакова за зам.председател бе предложен Пламен Славов от групата съветници на БСП, но той не получи необходимия брой гласове и поради тази причина засега ОбС остава само с един заместник председател. Съветникът от Атака Веселин Божков заяви, че се присъединява към групата съветници на МК "Обединени за нашата община", защото неговата партия има само един съветник, а за да бъде сформирана група са необходими минимум двама общински съветници. По предложение на общинския кмет Емил Кабаиванов бяха взети още няколко решения - за отпускане на вътрешен заем, отстъпено право на строеж за изграждане на трафопост в Калофер и определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на населени места. Следващата редовна сесия на ОбС Карлово ще бъде на 18 декември.