Предложението за Наредбата за определяне е администриране на местните такси и цени на услугите бе направено от кмета на Общената д-р Емил Кабаиванов. Съветниците приеха още отчет за дейността през миналата година на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор за 2021 година.
Бяха гласувани и докладни записки, свързани с разпореждане и управление на имоти общинска собственост.
Всички решения ще бъдат публикувани в законоустановения срок на официалната Интернет страница на Община Карлово.